Instrukcja obsługi

2024/06 (v2.0)

Kamera osobista DrivePro Body 60

1. Zawartość opakowania

DrivePro Body 60
Uchwyt na pasek


Zasilacz
Kabel 3.5mm - USB


Uchwyt kamery
Mocowanie z klipsem
Mocowanie samoprzylepne
Skrócona instrukcja obsługi

2. Przygotowanie do użycia

2-1 Mocowanie DrivePro Body

Przymocuj jednostkę główną do paska.

Umieść kamerę na samoprzylepnym mocowaniu lub uchwycie i przesuń w dół dopóki nie usłyszysz kliknięcia.

Dociśnij kamerę do uchwytu dopóki nie usłyszysz kliknięcia.

Umieść kamerę w jednym ze wskazanych miejsc.
Uwaga: W celu prawidłowego przylgnięcia naklejki do powierzchni, na której jest umieszczona, pozostaw ją przez co najmniej 24 godziny.

Obróć kamerę tak, aby wskaźnik nagrywania LED znajdował się na górze.

Aby włączyć kamerę, przytrzymaj przycisk zasilania . Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby przełączyć między trybami Buforowania i Nagrywania.

Aby zrobić zdjęcie, krótko naciśnij przycisk do zdjęć .

2-2 Przyciski sterowania

2-3 Opis przycisków funkcyjnych

Przycisk
Instrukcja
Opis

Przycisk zasilania
Przyciśnij dłużej
Włączenie/wyłączenie zasilania
Naciśnij dwukrotnie w krótkim odstępie czasu
Przełączenie między trybem nagrywania i buforowania
Domyślny: buforowanie.

Przycisk do zdjęć
Przyciśnij dłużej
Nagrywanie dźwięku.
Naciśnij krótko jednokrotnie
Wykonywanie zdjęcia.


Przycisk zasilania


Przycisk do zdjęć

Przytrzymaj przez ponad 5 sekund
Reset, sformatowanie i wyłączenie urządzenia.
Uwaga: Domyślnie ta funkcja jest wyłączona i można ją aktywować za pomocą aplikacji DrivePro Body Toolbox.
Ostrzeżenie: Wszystkie zapisane dane zostaną permanentnie usunięte.
Przycisk statusu
Przyciśnij dłużej
Parowanie i łączenie z modułem Bluetooth.
Naciśnij krótko jednokrotnie
Sprawdzanie poziomu baterii i statusu nagrywania.
Przycisk pomocniczy
Przyciśnij dłużej
Włączenie/wyłączenie wskaźnika świetlnego i sygnalizatora dźwiękowy (Tryb dyskretny)
Naciśnij dwukrotnie w krótkim odstępie czasu
Włączenie/wyłączenie mikrofonu (Tryb wyciszony)

2-4 Tabela stanów wskaźników LED

Nagrywanie

Dioda Status Znaczenie
Mruga Niski poziom naładowania baterii

Połączenie z komputerem/zasilanie

Dioda Status Znaczenie
Włączona Ładowanie

Sprawdzanie stanu baterii

Dioda Status Znaczenie
Włączona Stan baterii powyżej 67%
Włączona Stan baterii na poziomie 31%-67%
Włączona Stan baterii poniżej 31%

Nagrywanie

Dioda Status Znaczenie
Mruga Pamięć prawie pełna
Szybko mruga Parowanie Bluetooth
Mruga Kalibracja GPS
Włączona Sprawdzanie statusu w trybie buforowania
Mruga Sprawdzanie statusu w trybie nagrywania
Mruga dwukrotnie Sprawdzanie statusu w trybie nagrywania dźwięku
Włączona Tryb wyciszony (wyłączony mikrofon)

Połączony z komputerem

Dioda Status Znaczenie
Mruga Transfer danych

Dioda Status Znaczenie
Mruga Włączanie urządzenia
Włączona Tryb buforowania
Mruga Tryb nagrywania
Mruga dwukrotnie Tryb nagrywania dźwięku
Włączona Podłączony do komputera

2-5 Ładowanie DrivePro Body

Przed użyciem upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana. Naładuj DrivePro Body za pomocą adaptera lub podłączając kabel USB do komputera. Stałe pomarańczowe światło wskaźnika baterii jest widoczne podczas ładowania i zgaśnie, gdy bateria będzie w pełni naładowana.

Aby naładować DrivePro Body, możesz:

 • Podłączyć kabel 3,5 mm do USB do kamery osobistej i gniazdka ściennego za pomocą dołączonego adaptera.
 • Podłączyć kabel 3,5 mm do USB do kamery osobistej i komputera.
 • Podłączyć DrivePro Body do stacji dokującej Transcend (opcjonalnie).

OSTRZEŻENIE

Nie używaj nieoryginalnego kabla 3,5 mm do USB do ładowania.

3. Nagrywanie wideo

3-1 Tryb buforowania

Nagrywanie w trybie buforowania pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku, ponieważ pliki nie są zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Aby włączyć urządzenie i uruchomić tryb Buforowania, przytrzymaj przycisk zasilania ; usłyszysz sygnał dźwiękowy. Wskaźnik nagrywania będzie migać na niebiesko podczas włączania, a następnie świecić ciągłym światłem w trybie Buforowania. Aby zatrzymać nagrywanie i wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania ; usłyszysz sygnał dźwiękowy. Dioda LED i urządzenie wyłączą się.

Aby przełączyć między trybem Buforowania a trybem Nagrywania, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania . Usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.

Uwaga

Długość buforowanego wideo można dostosować za pomocą narzędzia DrivePro Body Toolbox.

3-2 Tryb nagrywania

Kiedy zajdzie potrzeba, przełącz urządzenie na tryb nagrywania. Do pliku z nagraniem wideo zostaną dodane 2 minuty nagrania sprzed rozpoczęcia rejestrowania obrazu. Pliki zarejestrowane w trybie nagrywania są zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Aby rozpocząć tryb nagrywania, podwójnie naciśnij przycisk zasilania podczas trybu buforowania; usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe, a wskaźnik nagrywania będzie migać na czerwono. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie przytrzymaj długo przycisk zasilania . Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego dioda LED i urządzenie zostaną wyłączone.

Pliki wideo nagrywane w trybie nagrywania są zapisywane w folderze „VIDEO” i zostaną nadpisane przy włączonej pętli nagrywania.

DrivePro Body 60 automatycznie zapisuje pliki wideo co 3 minuty. (Domyślna długość nagrania wynosi 3 minuty.)

Uwaga

 • Gdy domyślny tryb nagrywania zostanie zmieniony na tryb Nagrywania, pozostanie w trybie Nagrywania z powodu zachowania oprogramowania układowego i nie można go będzie przełączyć z powrotem do trybu Buforowania.
 • Pętla nagrywania jest domyślnie wyłączona i można ją włączyć za pomocą narzędzia DrivePro Body Toolbox.

4. Robienie zdjęć

Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania, naciśnik przycisk do zdjęć Snapshot button to take photos while recording. When you hear a beep, it means the snapshot has been taken. Pictures will be saved in the folder named “PHOTO.”

5. Nagrywanie audio

Aby rozpocząć tryb nagrywania audio, należy długo nacisnąć przycisk do zdjęć . Pliki nagrania audio będą zapisywane w folderze o nazwie "AUDIO".

Uwaga

Podczas połączenia z aplikacją DrivePro Body urządzenie przełączy się z powrotem w tryb nagrywania.

6. Zaawansowane funkcje

6-1 Bluetooth Team Sync

"Synchronizacja zespołu Bluetooth" to funkcja oparta na technologii Bluetooth. W akceptowalnym zasięgu Bluetooth, gdy jedna kamera nasobna przełączy się z trybu buforowania do trybu nagrywania, pozostałe kamery nasobne tego samego zespołu również przełączą się na tryb nagrywania.

Uwaga

 • Synchronizacja zespołu Bluetooth jest domyślnie wyłączona i można ją włączyć za pomocą DrivePro Body Toolbox.
 • Funkcja ta jest dostępna w modelach DrivePro Body 30/60/70.

7. Korzystanie z aplikacji DrivePro Body App

Aplikacja DrivePro Body, dostępna na urządzenia z systemem iOS oraz Android, umożliwia oglądanie na żywo nagrań wideo oraz bezprzewodowe dostosowywanie ustawień kamery na smartfonach i tabletach.

DrivePro Body App


7-1 Pobieranie i instalacja aplikacji

 1. Odszukaj aplikację DrivePro Body App w App Store lub Google Play.
 2. Pobierz i zainstaluj aplikację DrivePro Body App.

Po zakończonej instalacji, ikona aplikacji DrivePro Body App pojawi się na ekranie głównym twojego urządzenia.

7-2 Połączenie z aplikacją DrivePro Body App

 1. Naciśnij ikonę DrivePro Body App i włącz moduł Bluetooth na swoim urządzeniu. Z listy urządzeń wybierz DrivePro Body 60 .
 2. Włącz urządzenie DrivePro Body, długo naciskając przycisk zasilania . Naciśnij Dalej, aby kontynuować. W aplikacji naciśnij Next (Następny).
 3. Przyciśnij dłużej przycisk statusu dopóki nie usłyszysz pojedynczego sygnału dźwiękowego. W aplikacji naciśnij Połącz, aby połączyć się przez Bluetooth. Usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe. Teraz możliwe jest robienie zdjęć, zmiana trybów nagrywania oraz ustawień urządzenia.
 4. Naciśnij Przeglądarka lub Podgląd na żywo, aby połączyć się z siecią Wi-Fi o nazwie "DPB60_XXXXXX" z domyślnym hasłem "12345678".

7-3 Ekran główny aplikacji DrivePro Body App

Uwaga

Kamera przestaje nagrywać, gdy naciśniesz Przeglądarka lub Ustawienia w aplikacji DrivePro Body. Kamera wznowi nagrywanie, gdy naciśniesz Strona główna.

7-4 Przeglądanie nagrań wideo i zdjęć

 1. Aby obejrzeć nagrania wideo lub zdjęcia, naciśnij Browser (Przeglądarka) na ekranie głównym lub naciśnij w lewym górnym roku, a następnie wybierz .

 2. Naciśnij ikony na dole, aby odtworzyć nagrane filmy lub przeglądać zdjęcia.

Podczas odtwarzania wideo możesz przyciąć i pobrać wybrany segment (10s, 20s lub 30s) bez konieczności pobierania całego klipu na telefon do edycji. Zobacz Przycinanie wideo.

7-5 Ustawienia

Naciśnij w lewym górnym rogu, a następnie , aby wejść do menu ustawień.

Dostępne opcje umożliwiają zmianę ustawień w zakresie nagrań wideo, urządzenia, Wi-Fi i systemu.

Opcje menu

WIDEO
Symbol
Cecha
Opis / Opcja
Rozdzielczość
Ustaw rozdzielczość/jakość nagrywanego obrazu.
1080P / 720P / 480P
Długość nagrań wideo
Ustaw długość nagrań plików wideo.
3 minuty / 5 minut / 10 minut
Mikrofon
Włącz / wyłącz mikrofon podczas nagrywania wideo.
Wyłączone / Włączone
Nagrywanie cykliczne
Nadpisuj stare nagrania wideo nowymi.
Wyłączone (domyślny) / Włączone
Częstotliwość światła
Wybierz odpowiednią częstotliwość, aby zredukować migotanie oświetlenia rtęciowego lub jarzeniowego.
50 Hz / 60 Hz
Domyślny tryb nagrywania
Wybierz domyślny tryb nagrywania.
Tryb buforowania / Tryb nagrywania
Długość nagrania w trybie buforowania
Ustaw długość nagrania w trybie buforowania.
Uwaga: Ustawienia rozdzielczości określają maksymalną długość nagrań w trybie buforowania.
30 sekund / 60 sekund / 90 sekund / 120 sekund
ZNACZNIK WIDEO
Symbol
Cecha
Opis / Opcja
Znacznik wideo
Wyświetlaj etykietę wideo, datę/godzinę oraz znak wodny na zdjęciach lub filmach.
Wyłączone / Włączone
Etykieta wideo
Wybierz, aby edytować etykietę wideo, która ma być wyświetlana.
(Domyślnie jest to etykieta DPB60_XXXXXX.)
Data / Godzina
Wybierz format daty i godziny.
FORMAT DATY: Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y
FORMAT GODZINY: 24 HR / AM/PM
Znak wodny
Wyświetlaj logo Trancend na nagraniach wideo i zdjęciach.
Wyłączone / Włączone
URZĄDZENIE
Symbol
Cecha
Opis / Opcja
Tryb dyskretny
Włącz lub wyłącz tryb dyskretny.
Kiedy tryb dyskretny jest aktywny, wyłączone są wskaźniki świetlne, sygnalizator dźwiękowy i wibracje.
Wyłączone / Włączone
Pasmo częstotliwości WiFi
Dostępne są pasma częstotliwości 5G i 2.4G do wyboru.
5G / 2.4G
Hasło Wi-Fi
Ustaw hasło Wi-Fi dla urządzenia DrivePro Body 60.
(Domyślne hasło to 12345678)
SYSTEM
Symbol
Cecha
Opis / Opcja
Synchronizacja czasowa
Zsynchronizuj czas widoczny na DrivePro Body z urządzeniem mobilnym.
Wersja firmware'u
Naciśnij, aby zaktualizować firmware do najnowszej wersji.
Skróty Siri
Dodaj aplikację do Skrótów Siri, aby szybko obsługiwać swoje urządzenie DrivePro Body lub sprawdzać jego status zasilania.
Dowiedz się więcej o używaniu Siri do sterowania swoim urządzeniem DrivePro Body.

OSTRZEŻENIE

 • Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania za pomocą aplikacji DrivePro Body upewnij się, że poziom naładowania baterii wynosi co najmniej 50%. Alternatywnie, możesz podłączyć kabel zasilający dla stabilnego źródła zasilania.
 • NIGDY nie odłączaj przewodu zasilającego podczas aktualizacji oprogramowania.
 • Podczas aktualizacji oprogramowania DrivePro Body wyłączy się i wskaźnik status zaświeci się na zielono. Po zakończonej aktualizacji urządzenie automatycznie się zrestartuje.
 • Jeśli urządzenie DrivePro Body nie może zostać włączone z powodu nieudanej aktualizacji firmware'u, skontaktuj się z obsługą klienta Transcend w celu uzyskania wsparcia technicznego.

7-6 Historia lokalizacji

Kiedy DrivePro Body jest połączony z aplikacją, rejestruje ostatnią datę i lokalizację, oferując cenne informacje w przypadku zagubienia kamery.

Dowiedz się, jak sprawdzić lokalizację połączenia Twojego DrivePro Body >

7-7 Sterowanie DrivePro Body za pomocą Siri

Możesz dodać aplikację do Skrótów Siri, aby szybko rozpocząć nagrywanie, robić zdjęcia lub sprawdzić stan zasilania DrivePro Body.

Poproś Siri o sterowanie DrivePro Body >

Uwaga

 • Aby korzystać z Siri, Twój iPhone musi być podłączony do internetu. Mogą obowiązywać opłaty za dane mobilne.
 • Ta funkcja jest dostępna tylko dla modeli DrivePro Body z funkcją Bluetooth i Wi-Fi (DrivePro Body 30/60/70).
 • Skróty Siri są dostępne wyłącznie dla iPhone'ów z systemem iOS 13.0 lub nowszym.

8. Oprogramowanie DrivePro Body Toolbox

DrivePro Body Toolbox to oprogramowanie umożliwiające bezpieczne zarządzanie plikami wideo oraz zmianę ustawień kamery oraz plików wideo i zdjęć. Oprogramowanie udostępnia łatwy w obsłudze interfejs, który pozwala użytkownikom na ustawianie podstawowych funkcji kamery DrivePro Body.

8-1 Wymagania systemowe

Wymagania systemowe w przypadku podłączenia kamery DrivePro Body 60 do komputera i korzystania z oprogramowania DrivePro Body Toolbox:

Komputer PC lub laptop z portem USB:

 • Microsoft Windows 10 lub nowszy
 • macOS 10.14 lub nowszy

Pobieranie i instalacja narzędzia DrivePro Body Toolbox:

 1. Pobrać pliki instalacyjne ze strony:
  https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox
 2. Zainstalować oprogramowanie DrivePro Body Toolbox na komputerze stacjonarnym lub laptopie.

8-2 Status

Na stronie Statusu wyświetlane są podstawowe informacje o urządzeniu DrivePro Body, w tym etykieta użytkownika, model, numer seryjny urządzenia oraz wersja firmware'u.

Aby dostosować etykietę użytkownika i funkcję Bluetooth Team Sync, kliknij .

Uwaga

Wybierz „preferowany numer zespołu” dla synchronizacji zespołu Bluetooth od 1 do 10.

 • Aby znaleźć urządzenie, kliknij .
 • Aby odtworzyć nagrania wideo i obejrzeć zdjęcia, kliknij przycisk .
 • Aby wejść w tryb kamery internetowej, kliknij , aby użyć urządzenia jako kamera i mikrofon.
 • Aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej, kliknij przycisk .

8-3 Ustawienia

Na stronie Ustawienia (Settings) możesz dostosować ustawienia urządzenia, wideo oraz znacznik wideo.

Ustawienia urządzenia
Cecha Opis / Opcja
Synchronizacja czasu z PC
Kliknij przycisk „Ustaw”, aby zsynchronizować czas urządzenia z PC.
Tryb dyskretny
Włącz lub wyłącz tryb dyskretny. W aktywnym trybie dyskretnym wskaźniki świetlne i sygnalizator dźwiękowy są wyłączone.
Wyłączony / Włączony
Wskaźnik LED
Włącz / wyłącz diody LED podczas nagrywania.
Wyłączony / Włączony
Brzęczyk
Włącz / wyłącz brzęczyk podczas nagrywania.
Wyłączony / Włączony
Wibrator
Włącz / wyłącz wibrator podczas nagrywania.
Wyłączony / Włączony
Częstotliwość próbkowania dźwięku
Ustaw częstotliwość próbkowania dźwięku.
Im wyższa częstotliwość, tym lepsza jakość dźwięku.
48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz
Reset za pomocą przycisków funkcyjnych
Kiedy urządzenie jest włączone, jednocześnie przez 5 sekund naciśnij przyciski zasilania oraz do zdjęć , aby sformatować i zresetować urządzenie. Po wykonaniu tej operacji kamera się wyłączy. (Domyślny: Wyłączony)


Ustawienia wideo
Cecha Opis / Opcja
Rozdzielczość
Ustaw rozdzielczość / jakość nagrań wideo.
1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS
Nagrywanie w pętli
Nadpisz stare pliki wideo nowymi.
Wyłączone (domyślnie) / Włączone
Długość nagrań wideo
Ustaw długość nagrań wideo dla każdego pliku.
3 minuty / 5 minut / 10 minut
Częstotliwość światła
Wybierz odpowiednią częstotliwość, aby zredukować migotanie oświetlenia rtęciowego lub jarzeniowego.
50 Hz / 60 Hz
Mikrofon
Włącz / wyłącz mikrofon podczas nagrywania wideo.
Wyłączony / Włączony
Domyślny tryb nagrywania
Wybierz domyślny tryb nagrywania.
Tryb buforowania (domyślny) / Tryb nagrywania
Długość nagrań wideo w trybie buforowania
Ustaw długość nagrania w trybie buforowania.
Uwaga: Ustawienia rozdzielczości określają maksymalną długość nagrań w trybie buforowania.
30 sekund / 60 sekund / 90 sekund / 120 sekund (domyślnie)
Audio w trybie buforowania
Włącz / wyłącz mikrofon w trybie buforowania.
Wyłączony / Włączony

Znacznik wideo
Cecha
Opis / Opcja
Znacznik wideo
Wyświetl czas nagrywania wideo oraz etykietę wideo.
Wyłączony / Włączony
Format daty
Ustaw format daty.
Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y
Format czasowy
Wybierz format 24-godzinny lub 12-godzinny.
24HR / AM/PM
Znak wodny
Wyświetlaj logo Transcend na nagraniach wideo i zdjęciach.
Wyłączony / Włączony

8-4 Narzędzia

W zakładce Narzędzia (Tools) możesz zaktualizować oprogramowanie, sformatować urządzenie lub zresetować DrivePro Body do ustawień fabrycznych.

Narzędzia
Cecha
Opis / Opcja
Wersja firmware
Zaktualizuj swoje oprogramowanie do najnowszej dostępnej wersji.
Hasło
Ustaw hasło dostępu, aby zabezpieczyć dane. Hasło powinno mieścić się w zakresie od 8 do 16 znaków i powinno składać się z liter lub cyfr.
Format urządzenia
Sformatuj urządzenie.
Reset urządzenia
Przywróć ustawienia domyślne lub usuń całą zawartość.

OSTRZEŻENIE

 • W celu uzyskania najlepszej stabilności nagrań zaleca się tworzenie kopii zapasowych plików przy użyciu oprogramowania DrivePro Body Toolbox po każdym skorzystaniu z kamery lub regularne formatowanie urządzenia co 3 miesiące za pomocą oprogramowania Toolbox.
 • Formatuj DrivePro Body tylko za pomocą oprogramowania DrivePro Body Toolbox.
 • Sformatowanie i zresetowanie DrivePro Body trwale usunie wszystkie dane z urządzenia.

8-5 Menadżer plików

Po wykonaniu kopii zapasowej danych, możesz wyszukiwać i zarządzać swoimi filmami i zdjęciami na stronie Menedżera plików (File Manager).

 • Kliknij na , aby wyświetlić nagranie wideo na ekranie.

 • Kliknij na , aby przejść w tryb pełnego ekranu. Dzięki modułowi GPS trasa może być wyświetlania równolegle do nagrania wideo.

 • Kliknij na na środku strony, aby dodać, usunąć lub przypisać „Właściciela” i „Kategorię” wideo.

 • Kliknij na , aby zaklasyfikować plik wideo do konkretnego “Właściciela” i “Kategorii”.

8-6 Inteligentne wykrywanie

Kamera DrivePro Body oferuje funkcję automatycznego wykrywania twarzy na nagraniach wideo i wyodrębniania materiału do paska bocznego, umożliwiając użytkownikom rozmycie lub zablokowanie twarzy. Instrukcje dotyczące konfiguracji znajdują się w podręczniku DrivePro Body Toolbox.

Uwaga

Ta funkcja jest obsługiwana tylko w systemie Microsoft Windows 10 lub nowszym (64-bit).

8-7 Preferencje

Kliknij na aby dostosować ustawienia oprogramowania DrivePro Body Toolbox.

Sprawdź opcje widoczne poniżej i wybierz zgodne z twoimi preferencjami.


Zapoznaj się z podręcznikiem DrivePro Body Toolbox, aby uzyskać więcej informacji >

9. Przesyłanie plików na komputer

Aby przesłać pliki między DrivePro Body a komputerem:

  1. Podłącz kabel 3.5 mm do USB do gniazda połączeniowego w DrivePro Body.
  2. Podłącz drugi koniec kabla do komputera stacjonarnego lub laptopa.Twój DrivePro Body jest teraz gotowy do przesyłania danych jak zewnętrzny dysk twardy. Aby przesłać pliki na komputer, skopiuj je z folderu kamery.

OSTRZEŻENIE

 • Aby zapobiec utracie danych, zawsze postępuj zgodnie z właściwymi procedurami odłączania urządzenia DrivePro Body od komputera.
 • Możesz przesyłać pliki tylko podczas podłączenia DrivePro Body do komputera. DrivePro Body nie działa jako kamera podczas tego czasu. Aby wznowić jego funkcje, odłącz kamerę od komputera.

10. Stacja dokująca (Opcjonalnie)

Stacja dokująca TS-DPD6N firmy Transcend jest zaprojektowana specjalnie dla modeli DrivePro Body 30/60/70 i oferuje kompleksowe rozwiązanie do ładowania, przesyłania danych i zarządzania kamerą przez sieć. Użytkownicy mogą ładować wiele urządzeń DrivePro Body 30/60/70 jednocześnie i udostępniać pliki (w tym nagrania wideo i zdjęcia) na zewnętrzne urządzenie magazynujące przez port USB.


Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika DPD6N >

11. Dbałość o urządzenie

 • W celu uniknięcia wadliwego działania lub uszkodzenia, nie należy używać ani przechowywać kamery DrivePro Body w następujących warunkach:
  • w miejscach bardzo gorących, bardzo zimnych lub bardzo wilgotnych (np. w samochodzie zaparkowanym na słońcu)
  • bezpośrednio w świetle słonecznym lub w pobliżu grzejnika
  • w obecności silnych pól magnetycznych
  • w miejscach zapiaszczonych lub zapylonych.
 • Proszę regularnie i starannie czyścić oraz chronić obiektyw kamery DrivePro Body.
  • Przetrzyj obiektyw miękką ściereczką w następujących przypadkach:
   • gdy na powierzchni obiektywu widoczne są odciski palców
   • gdy obiektyw zostanie narażony na zasolone powietrze, np. nad brzegiem morza
  • Przechowuj w dobrze wentylowanym miejscu wolnym od brudu i pyłu.
  • Aby zapobiec pleśni, okresowo czyść obiektyw.
 • Czyszczenie kamery
  • Czyść powierzchnię kamery DrivePro Body miękką ściereczką lekko zwilżoną wodą, a następnie wytrzyj powierzchnię suchą ściereczką.
  • Nie czyść kamery produktami chemicznymi (np. rozcieńczalnikiem, benzyną, alkoholem, środkiem na owady, kremem przeciwsłonecznym lub insektycydem itp.) ani jednorazowymi ściereczkami, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie lub obudowę.
  • Nie dotykaj kamery, gdy na rękach masz jakiekolwiek z wymienionych powyżej chemikaliów.
  • Nie pozostawiaj kamery w kontakcie z gumą lub winylem przez długi czas.
 • Kondensacja pary wodnej
  • Jeśli kamera DrivePro Body jest przenoszona bezpośrednio z ciepłego miejsca do zimnego (lub odwrotnie), wilgoć może skondensować się wewnątrz lub na zewnątrz kamery, powodując jej awarię.
  • Jeśli dojdzie do kondensacji wilgoci, natychmiast wyłącz DrivePro Body i poczekaj około 1 godziny, aż wilgoć wyparuje.
 • Odbiornik GPS
  • Wydajność i dokładność systemu GPS mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
  • Sygnały GPS nie przenikają przez budynki oraz folie metalizowane. Dokładność danych GPS zależy od otoczenia, w tym warunków pogodowych oraz miejsca, w którym używane jest urządzenie DrivePro Body (np. wysokie budynki, tunele, mosty i lasy). Przy pierwszym użyciu proszę umieścić urządzenie na zewnątrz, w otwartej przestrzeni, aby uzyskać pozycjonowanie GPS.
 • Użycie uchwytu samoprzylepnego
  • Zaleca się używanie samoprzylepnego mocowania na gładkich powierzchniach.
  • Instrukcja aplikacji:
   • Oczyść miejsce, gdzie będzie umieszczone mocowanie samoprzylepne.
   • W celu prawidłowego przylgnięcia naklejki do powierzchni, na której jest umieszczona, pozostaw ją przez co najmniej 24 godziny.

12. Norma szczelności IP67

Korpus kamery DrivePro Body 60 spełnia normę szczelności IP67, co oznacza odporność na zachlapanie, wodę oraz pyłoszczelność. Niemniej jednak zachlapanie, zanurzenie w wodzie czy obecność pyłów nie powinny być stałe, a odporność może zmniejszyć się również wskutek normalnego użytkowania urządzenia. Uszkodzenia spowodowane płynami nie są objęte gwarancją.

Gwarancja ograniczona nie obejmuje awarii ani uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.

 • Nie należy używać kamery DrivePro Body 60 w wodzie jako że nie jest wodoodporna.
 • Nie używać kamery DrivePro Body 60 w wysokiej temperaturze lub przy wysokiej wilgotności (np. w saunie, łaźni, pomieszczeniu z natryskami).
 • Nie używać kamery DrivePro Body 60 przez dłuższy czas przy silnym deszczu, gdyż może to spowodować przeniknięcie wilgoci do wewnątrz. Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że kabel zasilania, zasilacz oraz gniazdo są całkowicie suche.

OSTRZEŻENIE

DrivePro Body 60 nie jest odporny na wodę w następujących sytuacjach:

 • gdy jest podłączony do kabla USB
 • gdy którykolwiek z wkrętów zostanie usunięty z urządzenia

13. Dane techniczne

DrivePro Body 60
Wymiary
Jednostka główna:
95.9 mm (dług.) x 52.2 mm (szer.) x 24.9 mm (wys.)
3.78” (dług.) x 2.06” (szer.) x 0.98” (wys.)
Kamera: 61.3 mm x Ø22 mm (2.41” x Ø0.87”)
Przewód do noszenia: 100 cm (39.37”)
Masa
167 g (5.89 oz)
Interfejs do połączenia z komputerem
USB 2.0
Pamięć masowa
64GB pamięci wewnętrznej
Obiektyw
F/2.8, 130° (przekątna)
Rozdzielczość /
częstotliwość klatek
Full HD (1920 x 1080) / 30 kl./s
Format wideo
H.264 (MP4: maks. 1920x1080 30 kl./s)
Akumulator
Litowo-Polimerowy 3120mAh
Czas pracy na baterii
(maks.)
10 godzin
Uwaga: Rzeczywista długość nagrywania wideo może się różnić w zależności od warunków środowiskowych.
Zasilacz
(maks.)
Wejście: AC 100V to 240V, 50 Hz to 60 Hz, 0.4A
Wyjście: DC5V / 2A
Temperatura podczas pracy
-20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F)
5°C (41°F) ~ 45°C (113°F) podczas ładowania za pomocą zasilacza
Klasa IP
IP67
Certyfikat
CE / UKCA / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / EAC / RCM
Wstrząsoodporność
MIL-STD-810G 516.6 – Transit Drop Test
Gwarancja
Ograniczona, 2-letnia

14. Często zadawane pytania

Jeśli napotkasz problemy z użytkowaniem DrivePro Body, skorzystaj z poniższych informacji w celu rozwiązania problemów. Jeśli nie znajdziesz idealnego rozwiązania dla swoich pytań, skonsultuj się z miejscem zakupu produktu, centrum serwisowym lub skontaktuj się z lokalnym oddziałem Transcend.

Możesz również odwiedzić stronę internetową Transcend, aby uzyskać więcej odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) i usługi wsparcia technicznego.
https://www.transcend-info.com/
https://www.transcend-info.com/Support/contact_form

 • System operacyjny mojego komputera nie wykrywa urządzenia DrivePro Body.
  Prosimy sprawdzić:
  • Czy kamera DrivePro Body jest prawidłowo podłączona do portu USB? Jeśli nie, odłącz ją i podłącz ponownie. Upewnij się, że oba wtyki kabla USB są prawidłowo podłączone jak zilustrowano w Instrukcji obsługi.
  • Czy porty USB komputera są aktywowane? Jeśli nie, należy je aktywować zgodnie z instrukcją obsługi komputera (lub płyty głównej).
 • Kamera DrivePro Body nie reaguje na żaden przycisk.
  • Proszę naciśnij przycisk Reset na spodzie DrivePro Body za pomocą cienkiego przedmiotu z płaskim końcem, takiego jak wyprostowany spinacz, aby wyłączyć i ponownie uruchomić urządzenie.
 • Czy kamera DrivePro Body jest wstrząsoodporna i wodoodporna?
  • DrivePro Body 60 jest odporna na wodę i pył zgodnie z normą szczelności IP67 oraz spełnia surowe standardy testu na upuszczenie, stosowane przez amerykańską armię*.
   * Zgodnie z normą MIL-STD-810G 516.6 – Transit Drop Test

15. EU Compliance Statement

Transcend Information hereby declares that all CE marked Transcend products incorporating radio equipment functionality are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.transcend-info.com/eu_compliance


Dashcam / Body Camera series
Frequency:
2400 MHz to 2483.5 MHz
Maximum transmit power:
< 100 mW

16. Recykling i ochrona środowiska

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu (WEEE) i usuwania akumulatorów, należy zapoznać się z treścią poniższego łącza:
https://www.transcend-info.com/about/green

17. Świadczenia gwarancyjne

Okres gwarancji niniejszego produktu znajdziesz na jego opakowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące Warunków i Okresów Gwarancji dostępne są pod poniższym linkiem:
https://www.transcend-info.com/warranty

18. Ujawnianie informacji na temat Ogólnej Licencji Publicznej GNU (GPL)

Prosimy odwiedzić stronę https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat licencjonowania open-source.

19. Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)

Szczegółowe informacje na temat warunków licencji oprogramowania można znaleźć pod następującym linkiem:
https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula

20. Federal Communications Commission (FCC) Statement

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. (2) Niniejsze urządzenie musi tolerować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia, o których mowa, zostały opracowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej; w razie zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcją może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmienić kierunek lub lokalizację anteny odbiorczej.
 • Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
 • Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Informacje o narażeniu na promieniowanie radiowe (SAR):

Niniejsze urządzenie jest zgodne z dopuszczalnym przez limitem narażenia (FCC) na działanie przenośnych fal radiowych, określonym dla niekontrolowanego środowiska. Norma narażenia na promieniowanie dla urządzeń bezprzewodowych wykorzystująca jednostkę miary jest znana jako współczynnik absorpcji właściwej, czyli SAR. Wartość graniczna SAR określona przez FCC wynosi 1,6 W/kg.

Urządzenie można zainstalować i użytkować przy zachowaniu minimalnej odległości 0 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

 • Wszelkie zmiany lub przeróbki, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować utratę uprawnień do obsługi sprzętu.

 • Niniejszego urządzenia i jego anteny nie wolno umieszczać ani eksploatować w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Transcend Information Inc (USA)
1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A
TEL: +1-714-921-2000

21. Euroazjatycki Znak Zgodności (EAC)